0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng

Dịch vụ thử nghiệm Phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng

Dịch vụ thử nghiệm Phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng

 

Dịch vụ thử nghiệm Phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng

 

Phương pháp thử

Phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng

Chỉ tiêu cơ lýthử nghiệm tỷ khối, thử phần còn lại sau khi sấy, thử hàm lượng tro, thử độ pH, thử hàm lượng ion clo, thử hàm lượng kiềm, thử lượng nước trộn, thử thời gian đông kết, thử hàm lượng bọt khí, thử cường độ nén, thử độ co ngót.

Chỉ tiêu  hóa: thử nghiệm độ pH, thử hàm lượng Na2O, K2O, ion Clo, SiO2, SO3, Al2O3, Fe2O3, thử hàm lượng mất khi nung

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói theo QCVN 16 : 2019/ BXD

  1. TCVN, ASTM;
  2. BS EN