0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Quy trình hàn, thợ hàn

Dịch vụ thử nghiệm Quy trình hàn, thợ hàn

Dịch vụ thử nghiệm Quy trình hàn, thợ hàn

Phương pháp thử: ASME, BS EN ISO, AS, TCVN, ASTM, AWS, JIS

 

Dịch vụ thử nghiệm Quy trình hàn, thợ hàn

 

Phương pháp thử

Quy trình hàn, thợ hàn

Kiểm tra, chứng nhận quy trình hàn: tư vấn về quy trình hàn, giám sát hàn mẫu thử quy trình hàn, đo đạc các thông số hàn mẫu thử, thử nghiệm mẫu thử quy trình hàn và chứng nhận quy trình hàn theo các tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi.

Kiểm tra, chứng nhận tay nghề thợ hàn: tư vấn về kiểm tra tay nghề thợ hàn, giám sát hàn mẫu thử kiểm tra tay nghề thợ hàn, đo đạc các thông số hàn mẫu thử, thử nghiệm mẫu kiểm tra tay nghề thợ hàn và chứng nhận tay nghề thợ hàn theo các tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi.

ASME, BS EN ISO, AS, TCVN, ASTM, AWS, JIS