0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt


 

 

Phương pháp thử

 Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

 Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng thể tích, thử cường độ nén, thử cường độ kéo, thử uốn, thử độ hút nước, thử độ bắt lửa

ASTM, ISO