0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Tấm thạch cao

Dịch vụ thử nghiệm Tấm thạch cao

Dịch vụ thử nghiệm Tấm thạch cao

Dịch vụ thử nghiệm Tấm thạch cao

Phương pháp thử

Tấm thạch cao

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kích thước, thử khối lượng thể tích, thử cường độ uốn, thử cường độ cắt, thử độ cứng, thử độ kháng nhổ đinh, thử độ biến dạng ẩm, thử độ hút nước

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói tấm thạch cao theo QCVN 16 : 2019/ BXD

  1. TCVN, ASTM,
  2. BS EN