0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm than

Dịch vụ thử nghiệm than

Dịch vụ thử nghiệm than

Than: Thử nghiệm độ ẩm, độ tro, thử chất bốc, thử carbon cố định, thử nhiệt lượng, thử độ ẩm phân tích

 

 

Thử nghiệm Than

 

Phương pháp thử

Than: Thử nghiệm độ ẩm, độ tro, thử chất bốc, thử carbon cố định, thử nhiệt lượng, thử độ ẩm phân tích

  1.