0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Thép lá kỹ thuật điện

Dịch vụ thử nghiệm Thép lá kỹ thuật điện

Dịch vụ thử nghiệm Thép lá kỹ thuật điện

 

 

Thử nghiệm Thép lá kỹ thuật điện

 

Phương pháp thử

Thép lá kỹ thuật điện: thử nghiệm độ tổn thất từ, thử mật độ từ thông, thử nghiệm thành phần hóa học

JIS, EN, ASTM