0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Thiết bị nâng, thiết bị an toàn, kết cấu chịu tải đường ống

Dịch vụ thử nghiệm Thiết bị nâng, thiết bị an toàn, kết cấu chịu tải đường ống

Dịch vụ thử nghiệm Thiết bị nâng, thiết bị an toàn, kết cấu chịu tải đường ống

Phương pháp thử TCVN; Thử mô phỏng điều kiện làm việc thực tế

 

 

Thử nghiệm Thiết bị nâng, thiết bị an toàn, kết cấu chịu tải đường ống

 

Phương pháp thử

Thiết bị nâng, thiết bị an toàn, kết cấu chịu tải đường ống: thử tải, thử độ bền đến 2000 KN, thử áp suất thủy tĩnh, thử kín đường ống

TCVN

Thử mô phỏng điều kiện làm việc thực tế