0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Thuốc bảo vệ thực vật

Dịch vụ thử nghiệm Thuốc bảo vệ thực vật

Dịch vụ thử nghiệm Thuốc bảo vệ thực vật

 

 

Thử nghiệm Thuốc bảo vệ thực vật

 

Phương pháp thử

Thuốc bảo vệ thực vật: Thử nghiệm tất cả phép thử theo yêu cầu của thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT

TCVN, TCCS, Cipac ...