0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh thương mại

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh thương mại

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh thương mại

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh thương mại

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh thương mạ

 

Phương pháp thử

Tủ lạnh thương mại: thử nghiệm năng lượng tiêu thụ

TCVN, ISO