0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh gia dụng

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh gia dụng

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh gia dụng

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh gia dụng

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh gia dụng

 

Phương pháp thử

Thử nghiệm năng lượng tiêu thụ, thử nhiệt độ bảo quản, thử độ kín không khí của cửa, thử nắp hoặc đệm kín, thử độ bền cơ của giá và bộ phận tương tự, thử ngưng tụ hơi nước, thử kết đông, thử làm nước đá

TCVN, ISO