0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Vải địa kỹ thuật

Dịch vụ thử nghiệm Vải địa kỹ thuật

Dịch vụ thử nghiệm Vải địa kỹ thuật

Dịch vụ thử nghiệm Vải địa kỹ thuật

 

Dịch vụ thử nghiệm Vải địa kỹ thuật

 

Phương pháp thử

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng trên đơn vị diện tích, thử độ bền kéo đứt và giãn dài, thử cường độ xé, thử độ bền chọc thủng

TCVN, ASTM