0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm vật liệu cách điện

Dịch vụ thử nghiệm vật liệu cách điện

Dịch vụ thử nghiệm vật liệu cách điện

 

Thử nghiệm vật liệu cách điện

Phương pháp thử

Vật liệu cách điện

Sứ cách điện, thủy tinh cách điện: ngoại quan, thử kích thước, thử khối lượng, thử chu kỳ nhiệt, thử sốc nhiệt, thử phá hủy cơ học, thử điện áp tần số công nghiệp, thử điện áp đánh thủng, thử điện áp xung

Sứ ống chỉ, sứ néo (chằng): ngoại quan, thử kích thước, thử phá hủy cơ học, thử điện áp tần số công nghiệp

Cách điện composite, polymer: ngoại quan, thử kích thước, thử khối lượng, thử tải, thử vật liệu lõi, thử điện áp tần số công nghiệp, thử điện áp xung

Vật liệu cách điện rắn (dạng tấm): thử nghiệm điện áp đánh thủng, thử độ bền điện, thử hằng số điện môi, thử điện trở suất khối, thử điện trở suất mặt

Vật liệu cách điện lỏng (dầu cách điện): thử nghiệm điện áp đánh thủng, thử độ bền điện, thử hằng số điện môi, thử điện trở suất khối

Mũ cách điện, giấy cách điện, sào cách điện, găng cách điện, ủng cách điện, thảm cách điện: thử chịu điện áp

TCVN, IEC, ANSI, ASTM