0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer

 

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer

 

Phương pháp thử

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm cường độ bám dính, thử khả năng tạo cầu vết nứt, thử độ thấm nước

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói vật liệu chống thấm gốc ximăng – polymer theo QCVN 16:2019/BXD

  1.