0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Phương pháp thử

Vật liệu dệt may (vải, da, keo…): thử nghiệm hàm lượng Azoamine thơm; thử nghiệm hàm lượng Formaldeyde; thử nghiệm các chất độc hại; thử các chỉ tiêu theo yêu cầu của Adidas Group - Policies and Standards.

TCVN, ISO, EN