0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Xăng động cơ

Dịch vụ thử nghiệm Xăng động cơ

Dịch vụ thử nghiệm Xăng động cơ

 

 

Thử nghiệm Xăng động cơ

 

Phương pháp thử

Xăng động cơ

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm trị số Octan (RON), thử khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử thành phần chưng cất ở áp suất khí quyển, thử áp suất hơi bão hòa ở 37,8 °C, …

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm hàm lượng Oxygenates, thử hàm lượng Ethanol, ête, cồn, thử hàm lượng hợp chất keton, thử hàm lượng hợp chất Sec-butylacetate, n- butylacetate, thử hàm lượng hợp chất n-methyl alinin, thử tổng hàm lượng hydrocacbon thơm, thử thành phần hydrocacbon: aromatics, olefins...(hấp thụ chỉ thị huỳnh quang), thử ăn mòn lá đồng ở 50 °C/ 3 giờ, thử hàm lượng nhựa thực tế, thử độ ổn định oxy hóa, thử nước tự do và cặn bẩn trong nhiên liệu cất (ngoại quan), thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang UV), thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X)  …

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Fe, Mn, Pb,…

Các chất độc hại, dung môi hữu cơ: thử nghiệm hàm lượng hợp chất benzene, thử toluen, thử hàm lượng hợp chất keton, thử  hàm lượng hợp chất sec-butylacetate, thử n- butylacetate, thử hàm lượng hợp chất n-methyl alinin, …

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói sản phẩm xăng theo QCVN 01: 2009/BKHCN; thử nghiệm trọn gói theo xăng không chì theo TCVN 6776:2013.

ASTM, TCVN