0976.389.199
Điện toán cạnh (biên)

Điện toán cạnh (biên)

Tính toán biên đề cập đến các quy trình hợp tác đang được thực hiện tại hoặc gần “rìa” của một mạng. Để giải quyết những thách thức mới mà công nghệ này đặt ra, việc tích hợp điện toán biên và Internet vạn vật (IoT) đang nổi lên như một giải pháp nổi bật. Tiêu chuẩn hóa cho điện toán biên liên quan đến việc điều chỉnh các tiêu chuẩn liên quan đến IoT với các tiêu chuẩn dành cho điện toán đám mây để đảm bảo chúng có cùng định nghĩa về khái niệm và thuật ngữ