0976.389.199
Hướng dẫn áp dụng, triển khai ISO 55001

Hướng dẫn áp dụng, triển khai ISO 55001

Hướng dẫn áp dụng, triển khai ISO 55001

Bạn sẽ học cách phát triển một kế hoạch thực hiện, thiết lập các tài liệu cần thiết, giám sát hệ thống quản lý của bạn và đạt được sự cải tiến chất lượng liên tục ở từng bước.

Xem thêm >>

 

Thực hiện ISO 55001

Hãy tự tin rằng bạn có thể đáp ứng hiệu quả các kỳ vọng của tổ chức với việc quản lý tài sản một cách chặt chẽ với các giảng viên của ISOCERT trong Khóa đào tạo về hướng dẫn áp dụng và triển khai của chúng tôi để đảm bảo hệ thống quản lý tài sản của bạn tuân thủ các quy định của ISO 55001.

Thông qua khóa đào tạo này, bạn sẽ đạt được bằng cấp cho phép bạn thực hiện các tiêu chuẩn quản lý tài sản đặc biệt trong tổ chức của mình. Khi trở thành người triển khai đủ điều kiện, bạn cũng có thể đặt ra tiêu chuẩn cao nhất về quản lý tài sản của tổ chức mình. Bạn cũng sẽ có được kiến ​​thức vững chắc về ISO 55001, trong khuôn khổ HTQLTS, vận dụng chúng tốt nhất để áp dụng vào tổ chức của mình.

Bạn sẽ học cách phát triển một kế hoạch để triển khai hệ thống, thiết lập các tài liệu cần thiết, giám sát hệ thống quản lý tổ chức của bạn và đạt được sự cải tiến liên tục về chất lượng theo từng bước.

Đối tượng tham dự

Tất cả đều chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai, duy trì, giám sát/đánh giá hệ thống quản lý tài sản và ISO 55001:2019

Không có điều kiện tiên quyết chính thức nào, nhưng bạn nên có một số hiểu biết về những rủi ro có thể xảy ra mà tổ chức của bạn phải đối mặt.

Kết quả đầu ra cam kết

  • Khuôn khổ điển hình cho việc áp dụng ISO 551001
  • Xem xét các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 55001 từ góc độ ứng dụng
  • Thực hiện các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 55001
  • Các yêu cầu về thông tin dạng văn bản được quy định trong ISO 55001
  • Sử dụng phân tích khoảng cách để tiến hành đánh giá cơ bản hệ thống hiện tại của bạn

Lợi ích đạt được

Có kiến ​​thức để:

  • Nhận ra một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 55001 theo chu trình PDCA
  • Giải thích các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 55001 từ góc độ triển khai
  • Xác định các lợi ích cụ thể cho một tổ chức liên quan đến việc thực hiện một HTQLTS hiệu quả

Có các kỹ năng để:

  • Tiến hành đánh giá tuyến cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 55001
  • Thực hiện các yếu tố và yêu cầu chính của ISO 55001

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

Các khóa đào tạo khác của ISOCERT >