0976.389.199
In và quét 3D

In và quét 3D

Việc xây dựng tiêu chuẩn đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh việc áp dụng sản xuất phụ trợ trong các môi trường sản xuất hiện tại. ISO / IEC JTC 1 phát triển các tiêu chuẩn về in và quét 3D có thể làm cơ sở cho việc phát triển các tiêu chuẩn khác trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất phụ trợ.