0976.389.199
Internet vạn vật

Internet vạn vật

Internet of Things (Internet vạn vật)

Internet of Things (IoT) là một cơ sở hạ tầng bao gồm các thực thể được kết nối với nhau, hệ thống con người và tài nguyên thông tin cùng với các dịch vụ, xử lý và phản ứng với thông tin từ thế giới thực và ảo.

IoT là công nghệ chủ chốt cho phép cho các mô hình mới như nhà thông minh, sản xuất thông minh, nông nghiệp tiên tiến, lưới điện thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, thành phố thông minh và trí tuệ xung quanh, có thể kể đến một số ít. Việc áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực sẽ giúp xây dựng một thế giới đáp ứng và bền vững hơn.

 

Hệ thống IoT là các hệ thống điện toán phân tán sử dụng nhiều dữ liệu tích hợp nhiều công nghệ thuộc các tiểu ban JTC 1, chẳng hạn như mạng, điện toán đám mây, an ninh mạng, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Để hỗ trợ việc tiếp thu, IEC và ISO phát triển các tiêu chuẩn giúp tích hợp nhiều công nghệ CNTT này để xây dựng các hệ thống IoT cũng như thu hẹp khoảng cách giữa IoT và nhiều lĩnh vực ứng dụng của nó. Do đó, đặc biệt chú trọng đến các tiêu chuẩn cơ bản như kiến trúc tham chiếu, khả năng tương tác và độ tin cậy. Chúng bao gồm ISO / IEC 30141, Internet of Things (IoT) - Kiến trúc tham chiếu, xác định ngôn ngữ quốc tế chung cho nhiều chủ đề IoT.