0976.389.199
ISO 11051:1994 Lúa mì cứng - Đặc điểm kỹ thuật

ISO 11051:1994 Lúa mì cứng - Đặc điểm kỹ thuật

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG VÀO NĂM 2020. VÌ VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11051 được xây dựng bởi Ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm nông nghiệp, Tiểu ban SC 4, Ngũ cốc và đậu.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này đưa ra các thông số kỹ thuật tối thiểu đối với lúa mì cứng (Triticum durum Desf.) Dùng cho người và trở thành đối tượng của thương mại quốc tế.
Nó cũng đưa ra các phương pháp xác định mức độ tạp chất (phụ lục A) và tỷ lệ hạt không hoàn toàn là thủy tinh thể (phụ lục B). Phụ lục C đưa ra danh sách các loài côn trùng gây hại điển hình cho ngũ cốc được bảo quản. Phụ lục D đưa ra danh sách thông tin về các loại hạt có hại và độc hại.

Tài liệu tham khảo

Các tiêu chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được chỉ ra dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

  • ISO 712: 1985, Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm (Phương pháp tham chiếu thông thường).
  • ISO 950: 1979, Ngũ cốc - Lấy mẫu (như ngũ cốc).
  • ISO 3093: 1982, Ngũ cốc - Xác định số lượng rơi.
  • ISO 5223: 1983, Sàng thử nghiệm cho ngũ cốc.
  • ISO 7971: 1986, Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng, được gọi là "khối lượng trên haolit" (Phương pháp đối chiếu).
► Xem tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn tại đây.

Preview tiêu chuẩn ISO 11051

 

Vui lòng liên hệ trực tiếp với ISOCERT để mua bản full tiêu chuẩn hoặc hỗ trợ về tiêu chuẩn này tại đây.

Thư mục

[1] ISO 6322-1: 1981, Bảo quản ngũ cốc và hạt - Phần 1: Những lưu ý chung trong việc bảo quản ngũ cốc.
[2] ISO 6322-2: 1981, Bảo quản ngũ cốc và bột đậu - Phần 2: Yêu cầu thiết yếu.
[3] ISO 6322-3: 1989, Bảo quản ngũ cốc và đậu - Phần 3: Kiểm soát sự tấn công của dịch hại.

Bài viết liên quan