0976.389.199
ISO 11052:1994 Bột mì cứng và bột báng - Xác định hàm lượng sắc tố vàng

ISO 11052:1994 Bột mì cứng và bột báng - Xác định hàm lượng sắc tố vàng

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG VÀO NĂM 2020. VÌ VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11052 do Ban kỹ thuật ISO / TC 34, Sản phẩm nông nghiệp, Tiểu ban SC 4, Ngũ cốc và đậu biên soạn.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng sắc tố vàng trong bột mì cứng và bột báng (Triticum durum L.).

Tham chiếu quy phạm

Tiêu chuẩn sau bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được chỉ ra dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

  • ISO 712:1985, Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm (Phương pháp tham chiếu thông thường).

 

Preview tiêu chuẩn

TCVN 11436:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

TCVN 11436:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11050:1993;

 

Bạn có thể tải Tiêu chuẩn TCVN 11436:2016 miễn phí tại đây hoặc liên hệ ISOCERT để mua bản full tiêu chuẩn của ISO.

Thư mục

[1] ISO 2170: 1980, Ngũ cốc và bột đậu - Lấy mẫu các sản phẩm đã xay.

[2] ISO 5725: 1986, Độ chính xác của phương pháp thử - Xác định độ lặp lại và độ tái lập đối với phương pháp thử tiêu chuẩn bằng các thử nghiệm liên phòng thí nghiệm. 

► Xem tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan