0976.389.199
ISO 11085: 2015 Ngũ cốc, các sản phẩm làm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chất béo thô và tổng chất béo bằng phương pháp chiết xuất Randall

ISO 11085: 2015 Ngũ cốc, các sản phẩm làm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chất béo thô và tổng chất béo bằng phương pháp chiết xuất Randall

Ủy ban chịu trách nhiệm về tài liệu này là ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, Tiểu ban SC 4, Ngũ cốc và đậu. Ấn bản thứ hai của ISO 11085 này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 11085: 2008), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình xác định hàm lượng chất béo của ngũ cốc, các sản phẩm làm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Các quy trình này không áp dụng cho các loại hạt có dầu và quả có dầu.

Việc lựa chọn quy trình sử dụng phụ thuộc vào bản chất và thành phần của vật liệu được phân tích và lý do tiến hành phân tích.

Quy trình A là một phương pháp để xác định chất béo thô có thể chiết xuất trực tiếp, áp dụng cho tất cả các nguyên liệu, ngoại trừ những nguyên liệu nằm trong phạm vi của quy trình B.
Quy trình B là một phương pháp để xác định tổng chất béo, áp dụng cho tất cả các nguyên liệu mà từ đó dầu và chất béo không thể được chiết xuất hoàn toàn mà không cần thủy phân trước.

CHÚ THÍCH: Hầu hết các loại ngũ cốc, cũng như thức ăn có nguồn gốc động vật, nấm men, protein khoai tây, thức ăn hỗn hợp với các sản phẩm từ sữa, thịt mông và các sản phẩm trải qua các quá trình như ép đùn, làm bong và gia nhiệt, cho ra tổng hàm lượng chất béo cao hơn đáng kể khi được kiểm tra bằng quy trình B so với quy trình A. Xem Phụ lục B.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO 3696, Nước dùng trong phòng thí nghiệm phân tích - Đặc điểm kỹ thuật và phương pháp thử
  • ISO 6498, Thức ăn chăn nuôi - Hướng dẫn chuẩn bị mẫu

Preview tiêu chuẩn

TCVN 6555:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11085:2015

Thư mục

[1] ISO 5725-1, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung
[2] Randall E.L., Phương pháp cải tiến để phân tích chất béo và dầu bằng quy trình chiết xuất mới. J. AOAC. 1974, 57 trang 1165–1168
[3] ISO 24333, Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu
[4] ISO 5725-2, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản để xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn

► Xem tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn tại đây.

Bài viết liên quan