0976.389.199
ISO 11543 : 2000 - Tinh bột biến tính - Xác định hàm lượng hydroxypropyl - Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) proton

ISO 11543 : 2000 - Tinh bột biến tính - Xác định hàm lượng hydroxypropyl - Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) proton

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) proton để xác định hàm lượng hydroxypropyl của tinh bột biến tính dạng hạt. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn ISO 11543:2000

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tiêu chuẩn ISO 11543:2000 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9933:2013. 

TCVN 9933:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tin tức liên quan