0976.389.199
ISO 11746:2020 Gạo - Xác định các đặc điểm sinh trắc học của hạt

ISO 11746:2020 Gạo - Xác định các đặc điểm sinh trắc học của hạt

Tài liệu này do Ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, Tiểu ban SC 4, Ngũ cốc và các loại đậu, soạn thảo.

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 11746: 2012), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Nó cũng kết hợp với Bản sửa đổi ISO 11746: 2012/Amd 1: 2017. Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau:
- việc chuẩn bị mẫu thử đã được sửa đổi;
- xác định tỷ lệ chiều dài/chiều rộng đã được thêm vào.

Phạm vi

Tài liệu này quy định phương pháp xác định các đặc tính sinh trắc học của hạt gạo xát hoặc xay.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO 5725-1, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 1: Các nguyên tắc và định nghĩa chung
  • ISO 7301, Gạo - Đặc điểm kỹ thuật
  • ISO 24333, Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu

Preview tiêu chuẩn

Liên hệ ISOCERT để mua bản full tiêu chuẩn tại đây.

Thư mục

[1] ISO 5725-2, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản để xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn 

► Xem quy trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan