0976.389.199
ISO 12122-1:2014 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

ISO 12122-1:2014 Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp để xác định các giá trị đặc trưng đối với một tập hợp các sản phẩm gỗ xác định, được tính toán từ các kết quả thử nghiệm.

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này đưa ra một khuôn khổ để thiết lập các giá trị đặc trưng từ các kết quả thử nghiệm trên một mẫu rút ra từ một tập hợp chuẩn được xác định rõ. Giá trị đặc trưng là sự ước lượng tính chất của tập hợp chuẩn với mức độ tin cậy thích hợp được quy định trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này có thể sử dụng cho mọi sản phẩm kết cấu, bao gồm nhưng không hạn chế bởi: gỗ xẻ, glulam, gỗ kết cấu composit, dầm chữ I, ván gỗ nhân tạo, cột và gỗ tròn. Khi được áp dụng, tiêu chuẩn này sẽ cung cấp cho người sử dụng các yêu cầu cơ bản để xác định các giá trị đặc trưng phù hợp, song đối với một số loại sản phẩm, các yêu cầu bổ sung nêu trong các phần tiêu chuẩn khác hoặc các Phụ lục của tiêu chuẩn này sẽ cung cấp thêm chi tiết và giải thích bắt buộc áp dụng. Điều này cho phép đánh giá các giá trị đặc trưng dựa trên thử nghiệm các mẫu thử có kích thước dùng trong thương mại.

Trong một số trường hợp, các giá trị đặc trưng được xác định theo tiêu chuẩn này có thể được sửa đổi để trở thành giá trị thiết kế.

Tiêu chuẩn này có các Phụ lục sau:

Phụ lục A trình bày chi tiết về một số phương pháp thống kê có thể được dùng để đánh giá các giá trị đặc trưng.

Phụ lục B đưa ra các giải thích về các quy định trong tiêu chuẩn này.

Phụ lục C đưa ra các ví dụ về sử dụng các phương pháp thống kê.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp để xác định các giá trị đặc trưng đối với một tập hợp các sản phẩm gỗ xác định, được tính toán từ các kết quả thử nghiệm.

Tiêu chuẩn này trình bày các phương pháp để xác định:

a) giá trị đặc trưng của các tính chất dựa trên giá trị trung bình, và

b) giá trị đặc trưng của các tính chất ứng với phân vị chuẩn thứ 5.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

AS/NZS 4063.2, Characterisation of structural timber - Part 2: Determination of characteristic values (Đặc trưng gỗ kết cấu - Phần 2: Xác định các giá trị đặc trưng)

ASTM D2915, Sampling and data-analysis for structural wood and wood-based Products (Lấy mẫu và phân tích dữ liệu đối với sản phẩm gỗ kết cấu và các sản phẩm làm từ gỗ)

EN 14358, Timber structures - Calculation of characteristic 5th percentile values and acceptance criteria for a sample (Kết cấu gỗ - Tính toán giá trị phân vị chuẩn thứ 5 đặc trưng và tiêu chí chấp nhận đối với một mẫu)

Nội dung PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

ISO 12122-1:2014 hoàn toàn tương đương với TCVN 11206-1:2015.

TCVN 11206-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11206 (ISO 12122), Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng, gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 11206-1:2015 (ISO 12122-1:2014), Phần 1: Yêu cầu cơ bản.

- TCVN 11206-2:2015 (ISO 12122-2:2014), Phần 2: Gỗ xẻ.

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan