ISO 12567-2:2005 về Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định sự truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 2: Cửa sổ mái và các cửa sổ chiếu khác

ISO 12567-2:2005 về Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định sự truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 2: Cửa sổ mái và các cửa sổ chiếu khác

ISO 12567-2:2005 quy định phương pháp đo truyền nhiệt của cửa sổ mái và cửa sổ chiếu.

Tiêu chuẩn ISO 12567-2:2005

Giới thiệu

Phần này của ISO 12567 nên được đọc cùng với ISO 12567-1:2000 Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định độ truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 1: Cửa sổ và cửa ra vào hoàn chỉnh. Hai phần này do ISO và CEN cùng phát triển. Chúng được thiết kế để cung cấp các giá trị kiểm tra độ truyền nhiệt được tiêu chuẩn hóa, để cho phép thực hiện so sánh sản phẩm. ISO 12567-1: 2000 quy định kích thước mẫu thử được tiêu chuẩn hóa và tiêu chí thử nghiệm được áp dụng.

Người ta thừa nhận rằng hiệu suất nhiệt của các sản phẩm sẽ thay đổi theo hướng dòng nhiệt và vì vậy tốt hơn hết là nên kiểm tra các sản phẩm này ở hướng mà chúng sẽ được lắp đặt. Tuy nhiên, vì chỉ có một số hộp nóng có khả năng thực hiện các phép đo như vậy, quy trình đo này quy định rằng có thể chấp nhận đo truyền nhiệt của cửa sổ mái lắp thẳng đứng để tạo điều kiện so sánh công bằng giữa các sản phẩm.

Cần lưu ý rằng các phép đo với mẫu thử được lắp thẳng đứng nói chung sẽ tạo ra các giá trị U thấp hơn các giá trị đo ở các hướng khác có dòng nhiệt tăng lên. Một giải pháp thay thế cho phép đo theo hướng thực sẽ được sử dụng trong thực tế là thực hiện các tính toán về truyền nhiệt đối lưu và bức xạ bằng cách sử dụng các quy trình được quy định trong ISO 15099, ISO 10077-1, ISO 10077-2 và EN 673.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 12567-2:2005 quy định phương pháp đo truyền nhiệt của cửa sổ mái và cửa sổ chiếu.

Nó không bao gồm:

- các hiệu ứng cạnh xảy ra bên ngoài chu vi của mẫu thử;

- truyền năng lượng do bức xạ mặt trời trên mẫu vật;

- ảnh hưởng của rò rỉ không khí qua mẫu thử.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 7345: 1987, Cách nhiệt - Đại lượng vật lý và định nghĩa

ISO 8990: 1994, Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định - Hộp nóng đã hiệu chuẩn và có bảo vệ

ISO 12567-1: 2000, Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định sự truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 1: Cửa sổ và cửa ra vào hoàn chỉnh

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO 7345 và ISO 12567-1 và những điều sau đây được áp dụng.

3.1

chiếu cửa sổ

sản phẩm, trong đó bất kỳ lớp kính nào nằm ngoài bề mặt bên ngoài của lớp bao tòa nhà

3.2

cửa sổ mái nhà

bất kỳ sản phẩm tráng men có khung nào được lắp đặt trong bao bì xây dựng nghiêng hoặc ngang

CHÚ THÍCH 1: Cửa sổ mái được coi như cửa sổ chiếu.

CHÚ THÍCH 2: Xem thêm Tài liệu tham khảo [1] trong Thư mục tài liệu tham khảo.

Xem preview tiêu chuẩn ISO 12567-2:2005

 

Download tài liệu ISO 12567-2:2005 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO 12567-2:2005, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

 

Bài viết liên quan