0976.389.199
ISO 12575-2: 2007 - Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt bên ngoài cho nền móng - Phần 2: Trách nhiệm chính của người lắp đặt

ISO 12575-2: 2007 - Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt bên ngoài cho nền móng - Phần 2: Trách nhiệm chính của người lắp đặt

ISO 12575-2: 2007 quy định trách nhiệm của người lắp đặt hệ thống cách điện bên ngoài đối với nền móng sao cho sản phẩm được sản xuất và đóng gói theo ISO 12575-1 có thể cung cấp các đặc tính do nhà sản xuất công bố khi lắp đặt theo ISO 12575 -2: 2007.

Tiêu chuẩn ISO 12575-2:2007

ISO 12575-2 được chuẩn bị bởi Ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 3, Sản phẩm cách nhiệt .

ISO 12575 bao gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt bên ngoài cho nền móng 6:

- Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật
- Phần 2: Trách nhiệm chính của người lắp đặt
- Phần 3: Phương pháp thử

Giới thiệu

ISO 12575 xác định một số loại hệ thống cách nhiệt nền móng và vạch ra các vai trò khác nhau của hệ thống cách nhiệt trong mỗi hệ thống.

Phần này của ISO 12575 nêu rõ trách nhiệm của người lắp đặt để lắp đặt vật liệu theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với các quy định của địa phương và ghi lại rằng việc này đã được thực hiện.

Người thiết kế có trách nhiệm lựa chọn sản phẩm thực tế phù hợp với các yêu cầu tối thiểu trong tiêu chuẩn này cho loại hệ thống đó. Người thiết kế được yêu cầu tư vấn tiêu chuẩn sản phẩm thích hợp cho sản phẩm đã chọn.

Nhà sản xuất có trách nhiệm sản xuất sản phẩm theo bất kỳ thông số kỹ thuật vật liệu áp dụng nào, tuyên bố rằng loại sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, tuyên bố phù hợp với mục đích sử dụng và dán nhãn sản phẩm theo tiêu chuẩn này.

Người lắp đặt được yêu cầu cài đặt sản phẩm theo hướng dẫn của nhà sản xuất; chịu trách nhiệm lắp đặt và chịu trách nhiệm đáp ứng các quy định của chính quyền địa phương.

Việc phát triển phần này của ISO 12575 bao gồm việc xem xét các tài liệu CEN hiện hành và tài liệu CEN được hài hòa khi thích hợp.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định trách nhiệm của người lắp đặt hệ thống cách điện bên ngoài đối với nền móng sao cho sản phẩm được sản xuất và đóng gói theo ISO 12575-1 có thể cung cấp các đặc tính do nhà sản xuất công bố khi lắp đặt theo phần này của ISO 12575.

Phần này của ISO 12575 quy định trách nhiệm của người lắp đặt trong việc lắp đặt hệ thống cách nhiệt bên ngoài, tài liệu về việc lắp đặt và người lắp đặt tuyên bố rằng tất cả các yêu cầu của phần này của ISO 12575 đã được đáp ứng.

Tiêu chuẩn này không quy định sự phù hợp của sản phẩm đối với mục đích sử dụng ngoài những khía cạnh liên quan đến lắp đặt. Nhiều khía cạnh liên quan đến tính phù hợp để sử dụng được quy định trong ISO 12575-1 Phạm vi

Trình cài đặt có thể được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu bổ sung được quy định trong các quy định của địa phương hoặc yêu cầu của khách hàng.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO 9229 , Cách nhiệt - Từ vựng
  • ISO 12575-1, Cách nhiệt - Hệ thống cách nhiệt bên ngoài cho nền móng - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 12575-2:2007

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan