0976.389.199
ISO 12576-1: 2001 - Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất

ISO 12576-1: 2001 - Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất

Tiêu chuẩn này thiết lập năm hệ thống để kiểm soát sự phù hợp của vật liệu cách nhiệt và sản phẩm cho các công trình được nhà máy sản xuất.

Tiêu chuẩn ISO 12576-1:2001

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 12576-1 do Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163, Cách nhiệt , Tiểu ban SC 3, Biên soạn , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng

ISO 12576 bao gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp

- Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất
- Phần 2 (Sản phẩm do cơ sở sản xuất) đang trong quá trình chuẩn bị.

1 Phạm vi

Phần này của ISO 12576 thiết lập năm hệ thống để kiểm soát sự phù hợp của các sản phẩm và vật liệu cách nhiệt cho các tòa nhà do nhà máy sản xuất.

Mục đích của nó là cung cấp các phương pháp thống nhất được sử dụng để xác định liệu việc sản xuất hoặc vận chuyển vật liệu cách nhiệt có được chấp nhận là phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật liên quan hay không.

Phần này của tiêu chuẩn ISO 12.576 cung cấp các yêu cầu tối thiểu đối với mỗi hệ thống.

Các hệ thống khác có thể được áp dụng bổ sung khi có thỏa thuận giữa nhà cung cấp và người mua.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu quy chuẩn sau đây có các điều khoản mà thông qua việc tham khảo trong văn bản này, cấu thành các điều khoản của phần này của ISO 12576 . Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, các sửa đổi tiếp theo hoặc các bản sửa đổi của bất kỳ ấn phẩm nào trong số này không được áp dụng. Tuy nhiên, các bên tham gia thỏa thuận dựa trên phần này của ISO 12576 được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của các tài liệu quy chuẩn được chỉ ra dưới đây. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu quy chuẩn được đề cập. Các thành viên của ISO và IEC duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

  • ISO 2859-1:1999 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra theo các thuộc tính - Phần 1: Các chương trình lấy mẫu được lập chỉ mục theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô.
  • ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.
  • ISO 9229:1991 Cách nhiệt - Vật liệu, sản phẩm và hệ thống - Từ vựng.
  • ISO 14001:1996 Hệ thống quản lý môi trường - Đặc điểm kỹ thuật kèm theo hướng dẫn sử dụng.
  • ISO 14004:1996 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về các nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ.
  • ISO/IEC Guide 40:1983 Các yêu cầu chung đối với sự chấp nhận của các tổ chức chứng nhận.
  • ISO/IEC 17025:1999 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 12576-1:2001

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan