0976.389.199
ISO 13033:213 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Tải trọng, lực và các hành động khác

ISO 13033:213 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Tải trọng, lực và các hành động khác

ISO 13033: 2013 thiết lập các phương tiện để thu được các hành động địa chấn trên các thành phần và hệ thống phi cấu trúc (NSCS) được hỗ trợ hoặc gắn liền với các tòa nhà mới hoặc hiện có. Nó cũng cung cấp các thủ tục để xác minh khả năng địa chấn của NSCS. NSCS bao gồm các yếu tố kiến ​​trúc, hệ thống cơ điện và nội dung của tòa nhà.

ISO 13033: 2013 không phải là một quy tắc ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực thi hành. Đây là một tài liệu nguồn được sử dụng để xây dựng các quy tắc hành nghề của cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm ban hành các quy định về thiết kế kết cấu. Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng bởi các ủy ban tiêu chuẩn khu vực và quốc gia khi chuẩn bị các tiêu chuẩn về tính năng địa chấn của NSCS.
Tiêu chuẩn này không đề cập cụ thể đến các cơ sở công nghiệp, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân, vì chúng được đề cập riêng trong các Tiêu chuẩn quốc tế khác. Tuy nhiên, các nguyên tắc trong tiêu chuẩn này có thể thích hợp để xác định các hành động địa chấn đối với NSCS trong các cơ sở như vậy.
CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn này được soạn thảo chủ yếu cho NSCS liên quan đến các tòa nhà được thiết kế. Tuy nhiên, các nguyên tắc này được áp dụng cho các tòa nhà không có thiết kế.
CHÚ THÍCH 2: Các quy trình kiểm tra xác nhận kết cấu nhà hỗ trợ đối với các tác động của trọng lực và địa chấn do NSCS áp dụng nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này và được quy định trong ISO 3010.

 

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan