0976.389.199
ISO 13912:2017 Gỗ kết cấu - Phân cấp độ bền bằng thiết bị - Nguyên tắc cơ bản

ISO 13912:2017 Gỗ kết cấu - Phân cấp độ bền bằng thiết bị - Nguyên tắc cơ bản

ISO 13912: 2017 thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho các quy tắc và thủ tục quản lý việc phân loại gỗ bằng máy để sử dụng trong các ứng dụng kết cấu. Điều này áp dụng cho các máy phân cấp độ bền kiểu uốn thông thường cũng như các máy gần đây hơn sử dụng các đặc tính khác cho mục đích cấp độ bền.

Giới thiệu

Nguyên tắc chung của tài liệu này là bất kỳ loại quy trình phân cấp độ bền máy nào đều được chấp nhận, miễn là nó được xác định, kiểm soát và lập thành văn bản trong phạm vi cần thiết để phản ánh mức độ tin cậy dành cho ứng dụng kết cấu của sản phẩm.

Nội dung của tài liệu này chỉ rõ các tính năng thiết yếu chung cho tất cả các hoạt động phân loại độ bền của máy. Các yêu cầu là tối thiểu để đảm bảo phạm vi và tính linh hoạt tối đa trong việc áp dụng tài liệu này vào quy trình phân cấp độ bền của máy như được áp dụng cho gỗ.

Phụ lục A cung cấp một ví dụ về tiêu chuẩn phù hợp phản ánh các yêu cầu của tài liệu này.

Phạm vi

Tài liệu này thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho các quy tắc và thủ tục quản lý việc phân loại gỗ bằng máy để sử dụng trong các ứng dụng kết cấu. Điều này áp dụng cho các máy phân cấp độ bền kiểu uốn thông thường cũng như các máy gần đây hơn sử dụng các đặc tính khác cho mục đích cấp độ bền.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12122-1, Cấu trúc gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

ISO 12122-2, Cấu trúc gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 2: Gỗ xẻ

ISO 13910, Cấu trúc gỗ - Gỗ phân cấp độ bền - Phương pháp thử các đặc tính cấu trúc

Nội dung PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan