0976.389.199
ISO 14864:1998 Gạo - Đánh giá thời gian hồ hóa của hạt trong quá trình nấu

ISO 14864:1998 Gạo - Đánh giá thời gian hồ hóa của hạt trong quá trình nấu

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2019. VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14864 được xây dựng bởi Ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm nông nghiệp, Tiểu ban SC 4, Ngũ cốc và đậu.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá thời gian hồ hóa của hạt gạo trong quá trình nấu. Nó được áp dụng cho gạo đã xay xát như định nghĩa trong ISO 7301.

Tài liệu tham khảo

Các văn bản quy phạm sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong văn bản này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, các sửa đổi tiếp theo đối với, hoặc các bản sửa đổi của bất kỳ ấn phẩm nào trong số này đều không áp dụng. Tuy nhiên, các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của các văn bản quy phạm được chỉ ra dưới đây. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu quy chuẩn được đề cập. Các thành viên của ấn bản IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

  • ISO 712, Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm - Phương pháp chuẩn thường quy.
  • ISO 7301, Gạo - Đặc điểm kỹ thuật.

Preview tiêu chuẩn

Liên hệ ISOCERT để mua bản full tiêu chuẩn tại đây.

Thư mục

[1] ISO 5725-1: 1994, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung.
[2] ISO 5725-2: 1994, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản để xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn.
[3] ISO 13690, Ngũ cốc, bột và sản phẩm đã xay - Lấy mẫu theo lô tĩnh.
[4] Ranghino F. Đánh giá khả năng chống nấu của gạo, dựa trên thời gian hồ hóa của hạt. II Riso, XV, 1966, trang 117-127.

► Xem thêm dịch vụ chứng nhận ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Bài viết liên quan