ISO 15686-5: 2017 Tòa nhà và tài sản xây dựng - Lập kế hoạch vòng đời sử dụng - Phần 5: Chi phí vòng đời

ISO 15686-5: 2017 Tòa nhà và tài sản xây dựng - Lập kế hoạch vòng đời sử dụng - Phần 5: Chi phí vòng đời

ISO 15686-5: 2017 cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để thực hiện phân tích chi phí vòng đời (LCC) của các tòa nhà và tài sản đã xây dựng và các bộ phận của chúng, cho dù mới hay hiện có.

Phạm vi 

ISO 15686-5: 2017 cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để thực hiện phân tích chi phí vòng đời (LCC) của các tòa nhà và tài sản đã xây dựng và các bộ phận của chúng, cho dù mới hay hiện có.

CHÚ THÍCH 1: Chi phí vòng đời có tính đến chi phí hoặc dòng tiền, tức là các chi phí liên quan (và thu nhập và ngoại ứng nếu được bao gồm trong phạm vi đã thỏa thuận) phát sinh từ quá trình mua lại thông qua hoạt động đến thanh lý.

CHÚ THÍCH 2: Chi phí vòng đời thường bao gồm việc so sánh giữa các lựa chọn thay thế hoặc ước tính chi phí trong tương lai ở cấp danh mục, dự án hoặc thành phần. Chi phí vòng đời được thực hiện trong một khoảng thời gian phân tích đã thỏa thuận, xác định rõ ràng việc phân tích chỉ dành cho một phần hay cho toàn bộ vòng đời của tài sản được xây dựng.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 6707-1, Công trình xây dựng và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung

ISO / TR 15686-11, Tài sản xây dựng và xây dựng - Lập kế hoạch vòng đời sử dụng - Phần 11: Thuật ngữ

ISO Guide 73, Quản lý rủi ro - Từ vựng

Xem preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan