0976.389.199
ISO 15758: 2014 - Hiệu suất giữ nhiệt của thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Tính toán sự khuếch tán hơi nước - Hệ thống cách nhiệt đường ống lạnh

ISO 15758: 2014 - Hiệu suất giữ nhiệt của thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Tính toán sự khuếch tán hơi nước - Hệ thống cách nhiệt đường ống lạnh

ISO 15758: 2014 quy định phương pháp tính tỷ trọng của tốc độ dòng hơi nước trong hệ thống cách nhiệt đường ống lạnh và tổng lượng nước khuếch tán vào lớp cách nhiệt theo thời gian.

Tiêu chuẩn ISO 15758:2014

Giới thiệu

Nếu lớp cách nhiệt của hệ thống ống lạnh không hoàn toàn kín hơi nước thì sẽ có dòng hơi nước từ môi trường ấm lên bề mặt ống, bất cứ khi nào nhiệt độ bề mặt của ống lạnh thấp hơn điểm sương. của không khí xung quanh. Dòng hơi nước này dẫn đến sự ngưng tụ giữa các kẽ trong lớp cách nhiệt và / hoặc hình thành sương trên chính bề mặt của đường ống. Sự ngưng tụ giữa các kẽ có thể làm cho vật liệu cách nhiệt bị giảm chất lượng và sự hình thành sương trên bề mặt ống kim loại có thể gây ăn mòn theo thời gian. Nếu nhiệt độ dưới 0 ° C đá sẽ được hình thành và các phương pháp của tiêu chuẩn này sẽ không được áp dụng.
Theo chu kỳ, khi điểm sương của không khí xung quanh cao hơn nhiệt độ của bề mặt bên ngoài của vật liệu cách nhiệt, sự ngưng tụ trên bề mặt sẽ xảy ra. Điều này được đề cập trong ISO 12241 .

Có các biện pháp khác nhau để kiểm soát sự truyền hơi nước và giảm lượng nước ngưng tụ. Những điều sau đây thường được áp dụng:

a) Lắp đặt thiết bị làm chậm hơi;
b) Sử dụng vật liệu cách nhiệt có hệ số cản hơi nước cao (độ thấm thấp);
c) Sử dụng thiết bị làm chậm hơi và vải hoạt tính mao dẫn để loại bỏ liên tục nước ngưng tụ trên bề mặt ống ra môi trường; xem Phụ lục B để làm ví dụ.

Biện pháp bảo vệ nào được lựa chọn phụ thuộc vào khí hậu xung quanh, nhiệt độ của môi chất trong ống và khả năng khuếch tán hơi nước của lớp cách nhiệt. Sự thành công của bất kỳ hệ thống nào phụ thuộc nhiều vào tay nghề và khả năng bảo trì. Trong mọi trường hợp, các biện pháp chống ăn mòn phải được áp dụng cho đường ống kim loại trong điều kiện khắc nghiệt. Tuổi thọ kinh tế dự kiến ​​của hệ thống cách nhiệt, với giả thiết là độ ẩm tích lũy tối đa có thể chấp nhận được, có thể được tính toán bằng cách sử dụng các phương pháp trong tiêu chuẩn này.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính khối lượng riêng của tốc độ dòng hơi nước trong hệ thống cách nhiệt đường ống lạnh và tổng lượng nước khuếch tán vào lớp cách nhiệt theo thời gian. Phương pháp tính toán giả định rằng hơi nước chỉ có thể di chuyển vào hệ thống cách nhiệt bằng cách khuếch tán, không có sự đóng góp của luồng không khí. Nó cũng giả định việc sử dụng các vật liệu cách nhiệt đẳng hướng, đồng nhất để áp suất riêng phần của hơi nước là không đổi tại tất cả các điểm cách đều trục của đường ống.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng khi nhiệt độ của môi chất trong ống trên 0 ° C. Nó áp dụng cho các đường ống bên trong các tòa nhà cũng như ngoài trời.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO 9346 , Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà và vật liệu xây dựng - Các đại lượng vật lý để chuyển khối - Từ vựng
  • ISO 12241 , Cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Quy tắc tính toán
  • ISO 12572 , Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định tính chất truyền hơi nước
  • ISO 13788 , Hiệu suất giữ nhiệt của các bộ phận của tòa nhà và các bộ phận của tòa nhà - Nhiệt độ bề mặt bên trong để tránh độ ẩm bề mặt quan trọng và ngưng tụ giữa các kẽ - Phương pháp tính toán

Xem Preview tiêu chuẩn ISO 15758:2014

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan