0976.389.199
ISO 15927-2: 2009 - Hiệu suất hạ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 2: Dữ liệu hàng giờ cho tải thiết kế làm mát

ISO 15927-2: 2009 - Hiệu suất hạ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 2: Dữ liệu hàng giờ cho tải thiết kế làm mát

ISO 15927-2: 2009 đưa ra định nghĩa và chỉ rõ các phương pháp tính toán và trình bày khí hậu thiết kế bên ngoài hàng tháng được sử dụng để xác định tải trọng làm mát thiết kế của các tòa nhà và thiết kế hệ thống điều hòa không khí.

Tiêu chuẩn ISO 15927-2:2009

Giới thiệu

Việc lựa chọn tải thiết kế để làm mát không gian là một vấn đề cân bằng giữa nhu cầu của người dùng và chi phí. Một mặt, người dùng mong đợi một hệ thống làm mát để duy trì nhiệt độ bên trong cần thiết cho sức khỏe và sự thoải mái; mặt khác, tải làm mát rất cao có thể phát sinh từ các điều kiện khí tượng khắc nghiệt. Thường không kinh tế khi thiết kế hệ thống làm mát cho những trường hợp cực hiếm, vì điều này dẫn đến chi phí vốn cao và thông thường, làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống. Tải trọng làm mát cao nhất xảy ra với sự kết hợp của nhiệt độ bầu khô trung bình hàng ngày cao và nhiệt độ điểm sương, tổng lượng chiếu xạ hàng ngày cao, nhiệt độ dao động hàng ngày thấp và tốc độ gió thấp. Do đó, dữ liệu cần thiết về giá trị của các tham số này khi chúng kết hợp với nhau tại các khoảng thời gian trả lại cụ thể.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa và chỉ rõ các phương pháp tính toán và trình bày khí hậu thiết kế bên ngoài hàng tháng được sử dụng để xác định tải trọng làm mát thiết kế của các tòa nhà và thiết kế hệ thống điều hòa không khí. Tùy thuộc vào loại tòa nhà, một loạt các tham số có thể được sử dụng để xác định các ngày riêng lẻ của dữ liệu hàng giờ hoặc 3 giờ trong mỗi tháng dương lịch áp đặt tải làm mát có khả năng vượt quá 5%, 2% và 1% số ngày. Các thông số luôn được sử dụng trong việc lựa chọn là nhiệt độ bầu khô và tổng lượng bức xạ mặt trời toàn cầu (hoặc giờ nắng). Biến động hàng ngày về nhiệt độ bầu khô, nhiệt độ điểm sương và tốc độ gió và bất kỳ thông số nào khác liên quan đến các tòa nhà cụ thể cũng có thể được bao gồm. Giá trị đỉnh hàng giờ của nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ điểm sương là cần thiết để thiết kế hệ thống điều hòa không khí.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.
ISO 15927-1 , Hiệu suất hạ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 1: Phương tiện hàng tháng của các yếu tố khí tượng đơn lẻ
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Hướng dẫn về Dụng cụ và Phương pháp Quan sát Khí tượng , Số 8, Tái bản lần thứ 6, 1996

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 15927-2:2009

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan