0976.389.199
ISO 15927-4: 2005 - Hiệu suất hạ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 4: Dữ liệu hàng giờ để đánh giá việc sử dụng năng lượng hàng năm để sưởi ấm và làm mát

ISO 15927-4: 2005 - Hiệu suất hạ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 4: Dữ liệu hàng giờ để đánh giá việc sử dụng năng lượng hàng năm để sưởi ấm và làm mát

ISO 15927-4: 2005 quy định phương pháp xây dựng năm tham chiếu của các giá trị hàng giờ của dữ liệu khí tượng thích hợp phù hợp để đánh giá năng lượng trung bình hàng năm để sưởi ấm và làm mát. Các năm tham chiếu khác đại diện cho các điều kiện trung bình có thể được xây dựng cho các mục đích đặc biệt. Các quy trình trong phần này của ISO 15927-4: 2005 không thích hợp để xây dựng các năm cực đoan hoặc bán cực hạn để mô phỏng, ví dụ, thiệt hại về độ ẩm hoặc nhu cầu năng lượng trong những năm lạnh giá.

Tiêu chuẩn ISO 15927-4:2005

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này bao gồm việc lựa chọn dữ liệu khí tượng thích hợp để đánh giá việc sử dụng năng lượng trung bình lâu dài để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà. Phương tiện lựa chọn dữ liệu để đánh giá nhu cầu sưởi ấm tối đa được quy định trong ISO 15927-5 .
Việc mô phỏng đúng hiệu suất của tòa nhà không chỉ phụ thuộc vào các giá trị trung bình thích hợp của các thông số khí tượng, mà còn vào sự phân bố tần số của các thông số riêng lẻ và mối tương quan chéo giữa chúng. Vì những điều này có thể khó giữ lại trong loại năm chuẩn được xây dựng nhân tạo được thảo luận trong phần này của ISO 15927, việc sử dụng thời gian dài (ít nhất là mười năm nhưng tốt hơn là nhiều hơn) dữ liệu khí tượng hàng giờ được ưu tiên nếu có thể. Điều này cũng tính đến những đợt thời tiết ấm hoặc lạnh bất thường kéo dài, kéo dài vài tháng, được loại bỏ trong việc xây dựng năm tham chiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chạy dài dữ liệu hàng giờ có chứa tất cả các thông số cần thiết là rất tốn kém và có thể khó có được đối với nhiều lĩnh vực. Do đó, vẫn cần có bộ dữ liệu hàng năm có thể được sử dụng để thể hiện hiệu suất trung bình dài hạn của các tòa nhà. Chúng có thể được tạo ra một lần từ quá trình chạy dài dữ liệu đắt tiền và sau đó được phân phối với giá rẻ hơn.
Phần này của tiêu chuẩn ISO 15.927 qui định phương pháp cho việc xây dựng một năm tham chiếu từ mức kỷ lục còn khí tượng. Có thể áp dụng các phương pháp khác để xây dựng các năm tham chiếu cho các mục đích cụ thể, bao gồm cả những phương pháp dựa trên phân tích các tình huống thời tiết chung.

1 Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn ISO 15.927 quy định cụ thể một phương pháp để xây dựng một năm tham chiếu các giá trị giờ của dữ liệu khí tượng thích hợp phù hợp để đánh giá năng lượng trung bình hàng năm để sưởi ấm và làm mát. Các năm tham chiếu khác đại diện cho các điều kiện trung bình có thể được xây dựng cho các mục đích đặc biệt. Các quy trình trong phần này của ISO 15927 không phù hợp để xây dựng các năm cực đoan hoặc bán cực hạn để mô phỏng, ví dụ, thiệt hại do độ ẩm hoặc nhu cầu năng lượng trong những năm lạnh giá.

Thiết bị và phương pháp quan sát khí tượng không được đề cập; chúng được quy định bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO): Hướng dẫn các dụng cụ và phương pháp quan sát khí tượng. Số 8, Tái bản lần thứ 6, 1996

Xem Preview tiêu chuẩn ISO 15927-4:2005

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan