0976.389.199
ISO 15927-5: 2004 / AMD 1: 2011 - Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 5: Dữ liệu cho tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian - Bản sửa đổi 1

ISO 15927-5: 2004 / AMD 1: 2011 - Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 5: Dữ liệu cho tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian - Bản sửa đổi 1

Bản sửa đổi 1 cho ISO 15927-5: 2004 do Ban kỹ thuật ISO / TC 163 soạn thảo, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 2, Phương pháp tính toán . Phiên bản đã hiệu chỉnh của ISO 15927-5: 2004 / Amd.1: 2011 kết hợp các hiệu chỉnh sau. Trong 4.3 a), "ngày thứ hai" được thay thế bằng "ngày cuối cùng", hai lần.

Tiêu chuẩn ISO 15927-5: 2004 / AMD 1: 2011

Giới thiệu

Bản sửa đổi 1 cho ISO 15927-5: 2004 do Ban kỹ thuật ISO / TC 163 soạn thảo, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 2, Phương pháp tính toán .
Phiên bản đã hiệu chỉnh của ISO 15927-5: 2004 / Amd.1: 2011 kết hợp các hiệu chỉnh sau. Trong 4.3 a), "ngày thứ hai" được thay thế bằng "ngày cuối cùng", hai lần.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 15927-5: 2004 / AMD 1: 2011

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan