0976.389.199
ISO 15927-5: 2004 - Hiệu suất hạ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 5: Dữ liệu cho tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian

ISO 15927-5: 2004 - Hiệu suất hạ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 5: Dữ liệu cho tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian

ISO 15927-5: 2004 quy định định nghĩa, phương pháp tính toán và phương pháp trình bày dữ liệu khí hậu được sử dụng để xác định tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian trong các tòa nhà. Chúng bao gồm nhiệt độ không khí thiết kế bên ngoài mùa đông và tốc độ và hướng gió liên quan, nếu thích hợp.

Tiêu chuẩn ISO 15927-5:2004

Giới thiệu

Việc lựa chọn tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian là một vấn đề cân bằng giữa nhu cầu của người dùng và chi phí. Một mặt, người dùng mong đợi một hệ thống sưởi ấm để duy trì nhiệt độ bên trong cần thiết cho sức khỏe và sự thoải mái; mặt khác, nhu cầu sưởi ấm rất cao phát sinh theo thời gian, khi xảy ra hiện tượng khí tượng cực đoan. Có thể không kinh tế khi thiết kế hệ thống sưởi ấm cho những trường hợp cực hiếm, vì điều này có thể dẫn đến chi phí vốn (ban đầu) cao và làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Giải pháp thực tế là chọn một giá trị khí hậu không thường xuyên, nhưng không cực đoan, làm cơ sở cho tải trọng thiết kế. Điều này có nghĩa là theo thời gian nhu cầu nhiệt sẽ vượt quá công suất của hệ thống, dẫn đến nhiệt độ bên trong sẽ thấp hơn mong muốn hoặc cần có hệ thống sưởi bổ sung (ví dụ: từ máy sưởi cục bộ). Các phương pháp tính toán trong tiêu chuẩn này bao gồm chu kỳ hoặc tần suất quay trở lại tiêu chuẩn, được đánh giá là cung cấp sự cân bằng có thể chấp nhận được giữa rủi ro hoạt động không đầy đủ và chi phí.

Định nghĩa về nhiệt độ thiết kế bên ngoài mùa đông cũng cần phản ánh sự tương tác giữa các tòa nhà và môi trường bên ngoài của chúng. Các tòa nhà có quán tính nhiệt và không phản ứng tức thời với những thay đổi của điều kiện thời tiết. Thời gian trễ (hoặc trễ) trước khi các điều kiện bên trong bị ảnh hưởng đáng kể khác nhau giữa các loại phương pháp xây dựng và gia nhiệt khác nhau. Để cho phép điều này, nhiệt độ thiết kế bên ngoài mùa đông, được tính theo tiêu chuẩn này của ISO 15927 , có thể được xác định trong một phạm vi khoảng thời gian từ ngắn nhất là 1 giờ đến dài nhất là 4 ngày.

Ảnh hưởng của gió rất quan trọng, vì sự xâm nhập có thể gây ra một tỷ lệ lớn thất thoát nhiệt từ các tòa nhà không kín gió; điều này đặc biệt đúng ở những vùng khí hậu nơi nhiệt độ thấp, không thường xuyên có liên quan đến tốc độ gió cao. Phần này của tiêu chuẩn ISO 15.927 quy định cụ thể rằng tốc độ gió trùng trung bình và phạm vi của hướng được xác định cho các điều kiện của mùa đông nhiệt độ thiết kế bên ngoài.

1 Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn ISO 15.927 quy định cụ thể định nghĩa, phương pháp tính toán và phương pháp trình bày của các dữ liệu khí hậu sẽ được sử dụng trong việc xác định tải nhiệt thiết kế để sưởi ấm không gian trong các tòa nhà. Bao gồm các
- nhiệt độ không khí thiết kế bên ngoài mùa đông
- tốc độ và hướng gió liên quan, nếu thích hợp

Tổn thất nhiệt qua mặt đất, cũng góp phần vào tải nhiệt cho các tòa nhà, phụ thuộc vào sự thay đổi nhiệt độ trong thời gian dài hơn; phương pháp tính toán tổn thất nhiệt trên mặt đất được nêu trong ISO 13370 1) .

2 Tài liệu tham khảo

  • Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.
  • ISO 6243 , Dữ liệu khí hậu để thiết kế tòa nhà - Hệ thống ký hiệu được đề xuất
  • Tổ chức Khí tượng Thế giới: Hướng dẫn về Dụng cụ và Phương pháp Quan sát Khí tượng, Ấn bản lần thứ 6 , WMO - Số 8, 1996

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 15927-5:2004

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan