ISO 16757-1: 2015 - Cấu trúc dữ liệu cho danh mục sản phẩm điện tử cho dịch vụ tòa nhà - Phần 1: Khái niệm, kiến ​​trúc và mô hình

ISO 16757-1: 2015 - Cấu trúc dữ liệu cho danh mục sản phẩm điện tử cho dịch vụ tòa nhà - Phần 1: Khái niệm, kiến ​​trúc và mô hình

Mục đích chính của ISO 16757 là cung cấp cấu trúc dữ liệu cho danh mục sản phẩm điện tử để truyền dữ liệu sản phẩm dịch vụ tòa nhà một cách tự động thành các mô hình ứng dụng phần mềm dịch vụ tòa nhà.

Phạm vi

Mục đích chính của tiêu chuẩn này là cung cấp cấu trúc dữ liệu cho danh mục sản phẩm điện tử để truyền dữ liệu sản phẩm dịch vụ tòa nhà một cách tự động thành các mô hình ứng dụng phần mềm dịch vụ tòa nhà. Điều này bao gồm một mô hình meta cho đặc điểm kỹ thuật của các lớp sản phẩm và thuộc tính của chúng và một mô hình meta cho dữ liệu sản phẩm được trao đổi trong danh mục sản phẩm. Dữ liệu sản phẩm phải tuân theo các thông số kỹ thuật cho các nhóm sản phẩm của họ.

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan