0976.389.199
ISO 17749: 2018 - Sản phẩm cách nhiệt - Tấm và ván len cừu - Đặc điểm kỹ thuật

ISO 17749: 2018 - Sản phẩm cách nhiệt - Tấm và ván len cừu - Đặc điểm kỹ thuật

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với các sản phẩm len cừu do nhà máy sản xuất, được sử dụng để cách nhiệt cho các tòa nhà. Tài liệu này áp dụng cho vật liệu có chứa hơn 50% (tính theo khối lượng) len cừu tự nhiên, với phần cân bằng là vật liệu cao phân tử. Các sản phẩm được phân phối dưới dạng tấm lót hoặc tấm ván có hoặc không có mặt ngoài.

Tiêu chuẩn ISO 17749:2018

Tài liệu này được biên soạn bởi Ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 3, Sản phẩm cách nhiệt .

1 Phạm vi

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với các sản phẩm len cừu do nhà máy sản xuất, được sử dụng để cách nhiệt cho các tòa nhà. Tài liệu này áp dụng cho vật liệu có chứa hơn 50% (tính theo khối lượng) len cừu tự nhiên, với phần cân bằng là vật liệu cao phân tử. Các sản phẩm được phân phối dưới dạng tấm lót hoặc tấm ván có hoặc không có mặt ngoài.

Tài liệu này mô tả các đặc tính của sản phẩm và các phương pháp thử nghiệm, đánh dấu, ghi nhãn và đóng gói.

Các sản phẩm được đề cập trong tài liệu này cũng được sử dụng trong các hệ thống cách nhiệt và tấm composite đúc sẵn; hiệu suất của các hệ thống kết hợp các sản phẩm này không được đề cập.

Tấm cách nhiệt bằng len cừu và tấm cách nhiệt không được sử dụng khi nhiệt độ phục vụ liên tục của chất nền nằm ngoài phạm vi từ −60 ° C đến +80 ° C.

Việc sử dụng dư lượng tác nhân chống băng phiến nằm ngoài phạm vi của tài liệu này.

Tài liệu này không đề cập đến tất cả các khía cạnh sức khỏe và an toàn liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tài liệu này có trách nhiệm thiết lập các thực hành phù hợp về sức khỏe và an toàn.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

 • ISO 354 Âm học - Đo độ hấp thụ âm thanh trong phòng vang
 • ISO 8301 Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo lưu lượng nhiệt
 • ISO 8302 Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đĩa nóng được bảo vệ
 • ISO 9229 Cách nhiệt - Từ vựng
 • ISO 11654 Âm học - Bộ hấp thụ âm thanh sử dụng trong các tòa nhà - Đánh giá khả năng hấp thụ âm thanh
 • ISO 11925-2 Phản ứng với phép thử lửa - Tính dễ nổi của các sản phẩm xây dựng chịu sự tác động trực tiếp của ngọn lửa - Phần 2: Thử nghiệm nguồn ngọn lửa đơn
 • ISO 12460-1 Tấm làm từ gỗ - Xác định sự phát thải formaldehyde - Phần 1: Sự phát thải formaldehyde bằng phương pháp buồng 1 mét khối
 • ISO 12570 Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định độ ẩm bằng cách làm khô ở nhiệt độ cao
 • ISO 12576-1 Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất
 • ISO 29465 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng
 • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
 • ISO 29470 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 17749:2018

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan