ISO 18096: 2013 Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ phục vụ tối đa cho cách nhiệt đường ống đúc sẵn

ISO 18096: 2013 Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ phục vụ tối đa cho cách nhiệt đường ống đúc sẵn

ISO 18096: 2013 quy định các thiết bị và quy trình để xác định nhiệt độ làm việc tối đa cho cách nhiệt đường ống định hình sẵn. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này là một trong số các tiêu chuẩn quy định các phương pháp thử để xác định kích thước và tính chất của vật liệu và sản phẩm cách nhiệt. EN 14707 ban đầu hỗ trợ một loạt các tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm và vật liệu cách nhiệt dựa trên Chỉ thị của Hội đồng ngày 21 tháng 12 năm 1988 về tính gần đúng của luật, quy định và quy định hành chính của các Quốc gia Thành viên liên quan đến các sản phẩm xây dựng (Chỉ thị 89/106 / EEC) thông qua việc xem xét các yêu cầu thiết yếu.

Tiêu chuẩn này đã được chuẩn bị cho các sản phẩm được sử dụng để cách nhiệt thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các sản phẩm được sử dụng trong các lĩnh vực khác.

Tiêu chuẩn quốc tế tương tự, ISO 18097, có sẵn để thử nghiệm các sản phẩm phẳng.

Phạm vi

ISO 18096: 2013 quy định các thiết bị và quy trình để xác định nhiệt độ làm việc tối đa cho cách nhiệt đường ống định hình sẵn. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 9229, Cách nhiệt - Từ vựng

ISO 16544, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Điều hòa ở trạng thái cân bằng độ ẩm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định

ISO 12628, Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan