ISO 18097: 2013 Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ phục vụ tối đa

ISO 18097: 2013 Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định nhiệt độ phục vụ tối đa

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình xác định nhiệt độ làm việc lớn nhất của sản phẩm cách nhiệt phẳng. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình xác định nhiệt độ làm việc lớn nhất của sản phẩm cách nhiệt phẳng. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 5725-2: 1994, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản để xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn

ISO 7884-1, Thủy tinh - Điểm cố định độ nhớt và nhớt kế - Phần 1: Nguyên tắc xác định độ nhớt và điểm cố định nhớt kế

ISO 7884-7, Thủy tinh - Điểm cố định độ nhớt và đo độ nhớt - Phần 7: Xác định điểm ủ và điểm biến dạng bằng cách uốn chùm

ISO 16544, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Điều hòa ở trạng thái cân bằng độ ẩm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định

ISO 29466, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày

ISO 29768, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan