0976.389.199
ISO 18098: 2013 - Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định tỷ trọng biểu kiến ​​của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn

ISO 18098: 2013 - Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định tỷ trọng biểu kiến ​​của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn

Tiêu chuẩn ISO 18098 do Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường chuẩn bị.

Phạm vi

ISO 18098: 2013 quy định thiết bị và quy trình để xác định mật độ tổng thể biểu kiến ​​và mật độ lõi biểu kiến ​​trong các điều kiện chuẩn. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt có kích thước đầy đủ và các mẫu thử nghiệm của cách nhiệt đường ống được tạo hình sẵn.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12628, Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan