0976.389.199
ISO 2164:1975 - Đậu đỗ - Xác định Axit Hydroxyanic glycosidic

ISO 2164:1975 - Đậu đỗ - Xác định Axit Hydroxyanic glycosidic

ISO 2164:1975 quy định phương pháp xác định axit hydroxyanic glycosidic trong đậu đỗ. Phương pháp này có thể cần sửa đổi nếu trong mẫu có mặt một số hợp chất sulfit hoặc các hợp chất lưu huỳnh khác. Ngược lại, nếu các hợp chất đó không có mặt, thì có thể sử dụng quy trình chuẩn độ thủy ngân, chi tiết được nêu trong Phụ lục A của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn ISO 2164:1975 

TCVN 11509:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 2164:1975;

TCVN 11509:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO/R 951, Pulses - Sampling (Đậu đỗ - Lấy mẫu)1).

ISO 2170, Cereals and pulses - Sampling of milled products (Ngũ cốc và đậu đỗ - Lấy mẫu sản phẩm nghiền)1).

ISO 2164:1975 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 2164:1975 miễn phí tại đây!

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

 

Bài viết liên quan