ISO 21930:2017 về Tính bền vững trong các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng - Các quy tắc cốt lõi về công bố sản phẩm môi trường của các sản phẩm và dịch vụ xây dựng

ISO 21930:2017 về Tính bền vững trong các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng - Các quy tắc cốt lõi về công bố sản phẩm môi trường của các sản phẩm và dịch vụ xây dựng

ISO 21930:2017 cung cấp các nguyên tắc, thông số kỹ thuật và yêu cầu để xây dựng bản công bố sản phẩm môi trường (EPD) cho các sản phẩm và dịch vụ xây dựng, các yếu tố xây dựng và hệ thống kỹ thuật tích hợp được sử dụng trong bất kỳ loại công trình xây dựng nào.

Tiêu chuẩn ISO 21930:2017

Các nhà thiết kế, nhà sản xuất, người sử dụng, chủ sở hữu và các bên liên quan khác trong lĩnh vực xây dựng và tòa nhà ngày càng yêu cầu cao hơn về thông tin cho phép họ đưa ra quyết định giải quyết các tác động môi trường của các công trình xây dựng. Những nhu cầu này hiện chỉ được giải quyết thông qua các sáng kiến ​​quốc gia khác nhau áp dụng nhiều cách tiếp cận.

Điều quan trọng là phải có sự thống nhất trong các phương tiện và phương pháp thể hiện công bố sản phẩm môi trường (EPD) bằng cách sử dụng phương pháp mô-đun, cho phép đánh giá nhất quán ở cấp công trình xây dựng. Điều này bao gồm một đề cương và quy trình nhất quán để phát triển các phần của EPD dựa trên dữ liệu kiểm kê vòng đời cơ bản, cũng như thông tin bổ sung không dựa trên đánh giá vòng đời (LCA). Các bên quan tâm khác nhau mong đợi thông tin không thiên lệch phù hợp với thông lệ và hiểu biết tốt nhất hiện tại.

Công bố môi trường kiểu III (xem ISO 14025) là EPD cung cấp dữ liệu môi trường đã được định lượng bằng cách sử dụng các thông số xác định trước dựa trên ISO 14040 và ISO 14044 và thông tin môi trường bổ sung nếu có liên quan.

Tài liệu này là một tài liệu trong bộ tài liệu đề cập đến tính bền vững trong các công trình xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

a) ISO 15392;

b) ISO 16745-1;

c) ISO 16745-2;

d) ISO 21929-1;

e) ISO 21931-1;

f) ISO / TS 12720;

g) ISO / TS 21929-2;

h) ISO / TR 21932;

i) ISO / CD 20887; 1

j) ISO / DIS 21931-2.1)

Tài liệu này chỉ đề cập đến các tác động và khía cạnh môi trường và loại trừ việc xem xét các khía cạnh kinh tế và xã hội của tính bền vững. Mối quan hệ giữa các tài liệu được trình bày trong Hình 1.

Hình 1 - Bộ tài liệu liên quan về tính bền vững trong các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng

1 Phạm vi

ISO 21930:2017 cung cấp các nguyên tắc, thông số kỹ thuật và yêu cầu để xây dựng bản công bố sản phẩm môi trường (EPD) cho các sản phẩm và dịch vụ xây dựng, các yếu tố xây dựng và hệ thống kỹ thuật tích hợp được sử dụng trong bất kỳ loại công trình xây dựng nào.

Tài liệu này bổ sung cho ISO 14025 bằng cách đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với EPD của các sản phẩm và dịch vụ xây dựng.

Tài liệu này thiết lập một tập hợp các yêu cầu cốt lõi được coi là quy tắc loại sản phẩm cốt lõi (PCR) để phát triển EPD cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ xây dựng nào.

Ngoài ra, tài liệu này, là tài liệu PCR cốt lõi cho các sản phẩm xây dựng, các yếu tố xây dựng và hệ thống kỹ thuật tích hợp:

a) bao gồm các quy tắc tính toán phân tích kiểm kê vòng đời (LCI), các chỉ số môi trường xác định trước và kết quả đánh giá tác động vòng đời (LCIA) được báo cáo trong EPD;

b) mô tả các giai đoạn của vòng đời được xem xét trong một loại EPD cụ thể, các quá trình nào sẽ được đưa vào các giai đoạn của vòng đời và cách các giai đoạn được chia nhỏ thành các mô-đun thông tin;

c) xác định các quy tắc cho sự phát triển của các kịch bản;

d) bao gồm các quy tắc báo cáo thông tin kỹ thuật và môi trường liên quan không được đề cập trong LCA;

e) xác định các yếu tố cốt lõi được đưa vào EPD;

f) thiết lập cấu trúc của một báo cáo dự án;

g) xác định các điều kiện mà theo đó các sản phẩm xây dựng có thể được so sánh, dựa trên thông tin do EPD cung cấp;

h) đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn về PCR đối với các tiểu loại sản phẩm xây dựng;

i) bao gồm các yêu cầu bắt buộc và không thể thay đổi đối với bất kỳ PCR nào dựa trên tài liệu này.

EPD cho các sản phẩm xây dựng, như được mô tả trong tài liệu này, chủ yếu nhằm mục đích sử dụng trong giao tiếp B2B, nhưng việc sử dụng chúng trong giao tiếp B2C trong các điều kiện nhất định không bị loại trừ. Đối với EPD dành cho giao tiếp B2C, tham khảo ISO 14025 (xem 5.4).

Tài liệu này không đề cập đến việc đánh giá các tác động xã hội và kinh tế ở cấp độ sản phẩm.

CHÚ THÍCH 1: Trong tài liệu này, trừ khi được chỉ định khác, thuật ngữ sản phẩm xây dựng được sử dụng cho bất kỳ (các) hàng hóa hoặc (các) dịch vụ nào liên quan đến công trình xây dựng.

CHÚ THÍCH 2: Các tổ hợp xây dựng, các yếu tố xây dựng và hệ thống kỹ thuật tích hợp, được kết hợp trong các công trình xây dựng, có thể được coi là sản phẩm xây dựng.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

 • ISO 6707-1, Tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung
 • ISO 14020: 2000, Nhãn và công bố môi trường - Nguyên tắc chung
 • ISO 14025: 2006, Nhãn và công bố môi trường - Công bố môi trường kiểu III - Nguyên tắc và thủ tục
 • ISO 14044: 2006, Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời - Yêu cầu và hướng dẫn
 • ISO 14046: 2014, Quản lý môi trường - Dấu chân nước - Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn
 • ISO 14050: 2009, Quản lý môi trường - Từ vựng
 • ISO 15392: 2008, Tính bền vững trong xây dựng công trình - Nguyên tắc chung
 • ISO 15686-1: 2011, Tòa nhà và tài sản xây dựng - Lập kế hoạch vòng đời sử dụng - Phần 1: Nguyên tắc chung và khuôn khổ
 • ISO 15686-2, Tòa nhà và tài sản xây dựng - Lập kế hoạch tuổi thọ sử dụng - Phần 2: Quy trình dự đoán tuổi thọ sử dụng
 • ISO 15686-7, Tòa nhà và tài sản xây dựng - Lập kế hoạch vòng đời sử dụng - Phần 7: Đánh giá hiệu suất để phản hồi dữ liệu vòng đời sử dụng từ thực tế
 • ISO 15686-8, Tòa nhà và tài sản xây dựng - Lập kế hoạch tuổi thọ - Phần 8: Tuổi thọ sử dụng tham chiếu và ước tính tuổi thọ sử dụng
 • ISO 21931-1: 2010, Tính bền vững trong xây dựng công trình - Khung phương pháp đánh giá hoạt động môi trường của các công trình xây dựng - Phần 1: Công trình
 • ISO / TR 21932, Tính bền vững trong các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng - Đánh giá thuật ngữ
 • EN 15804, Tính bền vững của các công trình xây dựng - Công bố sản phẩm môi trường - Các quy tắc cốt lõi cho danh mục sản phẩm của sản phẩm xây dựng

Xem preview tiêu chuẩn ISO 21930:2017

Download tài liệu ISO 21930:2017 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

 

Bài viết liên quan