0976.389.199
ISO 23327: 2021 - Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi nhiệt độ theo chu kỳ

ISO 23327: 2021 - Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi nhiệt độ theo chu kỳ

Tài liệu này quy định phương pháp thử hiệu quả hấp phụ / giải hấp ẩm (hoặc dung tích) của vật liệu xây dựng khi có sự thay đổi nhiệt độ trong hộp kín chứa vật liệu xây dựng.

Phạm vi

Tài liệu này quy định phương pháp thử hiệu quả hấp phụ / giải hấp ẩm (hoặc dung tích) của vật liệu xây dựng khi có sự thay đổi nhiệt độ trong hộp kín chứa vật liệu xây dựng.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 9346, Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà và vật liệu xây dựng - Các đại lượng vật lý để chuyển khối - Từ vựng

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan