0976.389.199
ISO 23469:2005 - Cơ sở thiết kế kết cấu - Tác động địa chấn để thiết kế công trình địa kỹ thuật

ISO 23469:2005 - Cơ sở thiết kế kết cấu - Tác động địa chấn để thiết kế công trình địa kỹ thuật

Tiêu chuẩn này cung cấp các hướng dẫn để xác định các hành động địa chấn để thiết kế các công trình địa kỹ thuật, bao gồm các kết cấu chôn (ví dụ: hầm chôn, cống hộp, đường ống và các công trình chứa ngầm), nền móng (ví dụ móng nông và sâu, tường vây ngầm), tường chắn (ví dụ: tường chắn đất và tường quay), cầu cảng và cầu tàu bằng cọc chống, công trình bằng đất (ví dụ như đập và kè bằng đất và đá đắp), đập tự chảy, bãi chôn lấp và bãi thải.

Giới thiệu

ISO 23469: 2005 cung cấp các hướng dẫn để xác định các hành động địa chấn để thiết kế các công trình địa kỹ thuật, bao gồm các kết cấu chôn (ví dụ: hầm chôn, cống hộp, đường ống và các công trình lưu trữ dưới lòng đất), nền móng (ví dụ móng nông và sâu, tường vây ngầm), tường chắn (ví dụ như tường chắn đất và tường quay), cầu cảng và cầu tàu bằng cọc chống, các công trình bằng đất (ví dụ như đập và kè bằng đất và đá), đập tự chảy, bãi chôn lấp và bãi thải.

Các hướng dẫn được cung cấp trong ISO 23469: 2005 đủ chung để có thể áp dụng cho cả các công trình địa kỹ thuật mới và hiện có. Tuy nhiên, để sử dụng trong thực tế, có thể cần các quy trình cụ thể hơn cho các công trình địa kỹ thuật hiện có, chẳng hạn như các quy trình được mô tả cho các cấu trúc hiện có trong ISO 13822.

ISO 23469:2005 PDF

 

Xem tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan