0976.389.199
ISO 24333:2009 về Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu

ISO 24333:2009 về Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu

ISO 24333:2009 quy định các yêu cầu về việc lấy mẫu dạng tĩnh hoặc dạng chuyển động bằng phương pháp thủ công hoặc phương pháp cơ học đối với ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc để đánh giá tình trạng và chất lượng sản phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 24333:2009

TCVN 9027:2011 thay thế TCVN 5451:2008;

TCVN 9027:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 24333:2009 về Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu;

TCVN 9027:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về việc lấy mẫu dạng tĩnh hoặc dạng chuyển động bằng phương pháp thủ công hoặc phương pháp cơ học đối với ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc để đánh giá tình trạng và chất lượng sản phẩm.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho việc lấy mẫu để xác định các chất nhiễm bẩn phân bố không đồng đều, các chất không mong muốn và các chỉ tiêu thường phân bố đồng đều, được dùng để đánh giá chất lượng hoặc đánh giá phù hợp với yêu cầu.

Tiêu chuẩn này có thể dùng để xác định côn trùng trong lô hạt.

CHÚ THÍCH 1: Các phương pháp khác, ví dụ bẫy côn trùng trong khi bảo quản hạt, là thích hợp hơn để đánh giá quần thể dịch hại.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho việc lấy mẫu để đánh giá chất lượng và tình trạng của các lô hàng chứa sản phẩm biến đổi gen (GMO) nhưng không thích hợp cho việc xác định sự có mặt của chất biến đổi gen tự phát trong sản phẩm không biến đổi gen.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hạt giống.

CHÚ THÍCH 2: Việc lấy mẫu hạt giống do Hiệp hội quốc tế về thử nghiệm hạt giống (ISTA) thiết lập.

CHÚ THÍCH 3: Tại thời điểm công bố tiêu chuẩn này, chưa có nghiên cứu nào đưa ra kết luận về việc lấy mẫu sản phẩm không biến đổi gen để xác định sự có mặt của sinh vật biến đổi gen tự phát.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

 

Tài liệu ISO 24333:2009 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 24333:2009 miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan