0976.389.199
ISO 24353: 2008 - Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi độ ẩm

ISO 24353: 2008 - Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi độ ẩm

ISO 24353: 2008 quy định phương pháp thử nghiệm để xác định tính chất hấp phụ / giải hấp độ ẩm của vật liệu xây dựng theo sự thay đổi độ ẩm.

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử áp dụng cho các vật liệu được sử dụng để hạn chế sự dao động của độ ẩm tương đối trong nhà. Kiểm tra hiệu quả hấp thụ / giải hấp cho phép đánh giá vật liệu cho các ứng dụng như điều chỉnh độ ẩm tương đối của không gian trưng bày và lưu trữ bảo tàng.

Các vật liệu được lựa chọn cho hiệu quả hấp phụ / giải hấp gần đây đã được sử dụng trong gia đình và các cơ sở chăm sóc y tế nhằm tạo ra môi trường trong nhà lành mạnh và thoải mái.

Phạm vi

ISO 24353: 2008 quy định phương pháp thử nghiệm để xác định tính chất hấp phụ / giải hấp độ ẩm của vật liệu xây dựng theo sự thay đổi độ ẩm. ISO 24353: 2008 cũng xác định hiệu suất hấp phụ / giải hấp của vật liệu xây dựng, được đo bằng sự thay đổi khối lượng của mẫu vật được di chuyển từ một không gian nhất định sang một không gian khác có độ ẩm tương đối khác nhau và nhiệt độ bằng nhau.

Tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm của vật liệu được đo trong các điều kiện của một chu kỳ và một số chu kỳ.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12571: 2000, Hiệu suất nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hút ẩm

ISO 12572: 2001, Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định tính chất truyền hơi nước

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan