0976.389.199
ISO 2633: 1974 - Xác định tải trọng sàn áp dụng trong khu sản xuất và nhà kho

ISO 2633: 1974 - Xác định tải trọng sàn áp dụng trong khu sản xuất và nhà kho

Tiêu chuẩn chỉ định các phương pháp xác định tải trọng sàn áp đặt được áp dụng cho một số chức năng nhất định của các tòa nhà sản xuất và nhà kho, nhằm mục đích thiết kế - tính toán; chỉ ra các định nghĩa, thiết lập tải trọng sàn áp đặt, tải trọng sàn áp đặt tối thiểu và giảm tải trọng sàn áp đặt.

PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định tải trọng sàn áp dụng được áp dụng cho các chức năng nhất định của nhà sản xuất và nhà kho, nhằm mục đích thiết kế - tính toán.

TỔNG QUAN

3.1 Giá trị đặc trưng của tải trọng sàn áp đặt là tải trọng ít thuận lợi nhất có xác suất, được chấp nhận ngay từ đầu, không bị vượt quá trong vòng đời sử dụng của kết cấu. Trong trường hợp không có dữ liệu thống kê cần thiết, giá trị đặc trưng sẽ được Chọn phù hợp với các điều kiện sử dụng bình thường đã cho (hoặc dự kiến) của tòa nhà và các khu vực tầng khác nhau của tòa nhà (giá trị đặc trưng này sẽ được xác minh, nếu có thể, trong quá trình sử dụng của tòa nhà hoặc các tòa nhà tương tự).
3.2 Khi thiết kế và tính toán kết cấu tòa nhà, phải tính đến các tác động đồng thời có thể có của tải trọng sàn. Đối với các điều kiện tải nhất định phụ thuộc vào nhau, giá trị đặc trưng phải được xác định theo thống kê cho sự kết hợp ít thuận lợi nhất của các tải. Đối với tải trọng sàn mà Vị trí sàn có thể thay đổi, phải tính đến Vị trí kém thuận lợi nhất so với các bộ phận kết cấu đang được tính toán.
3.3 Ảnh hưởng của các lực động phát sinh từ các hoạt động với thiết bị không cân bằng động, từ việc dịch chuyển tải nặng qua sàn, hoặc do hàng hóa bị đổ hoặc dịch chuyển đột ngột trong kho, phải được xem xét bằng cách tính toán các kết cấu động, hoặc bằng cách sử dụng hệ số động đưa ra trong các quy định đặc biệt

ISO 2633:1974 PDF

 

Xem tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan