0976.389.199
ISO 29467: 2008 / AMD 1: 2014 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông góc - Bản sửa đổi 1

ISO 29467: 2008 / AMD 1: 2014 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông góc - Bản sửa đổi 1

Ủy ban chịu trách nhiệm về tài liệu này là ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường .

Tiêu chuẩn ISO 29467: 2008 / AMD 1: 2014

Ủy ban chịu trách nhiệm về tài liệu này là ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường .

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 29467: 2008 / AMD 1: 2014

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan